นักวิจัย : อ.ยุพดี หวลอารมณ์
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัย : ดร.มนฑล นาวงษ์
สังกัด : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัย : ผศ.ดร.สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัย : ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ และ ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักวิจัย : อ.วัชรีพร สุทธิกรกมล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักวิจัย : ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์