นักวิจัย : อาจารย์ดารณี เอื้อชนะจิต
สังกัด : คณะการบัญชี

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ทองเอม, ปนัดดา สินอาภา, อาจารย์กมลทิพย์ มณีปุระ
สังกัด : วิทยาลัยครุศาสตร์

นักวิจัย : ผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด และ อ.ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ผู้ช่วยศาสตรจารย์อภิญญา เลื่อนฉวี, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธานี วรภัทร์
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นักวิจัย : อาจารย์นิตย์ เพ็ชร์รัตน์, Prof.Dr.Cunyi Yu, Mr.Montree Rasaraks
สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์