นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ อ่อนสอาด
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์