นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ณ นคร
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : ดร.ฤทธิ์ไกร ตุลวรรธนะ และ ปรียานันท์ สุจปลื้ม
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์