นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร โกมารทัต
สังกัด : สถาบันภาษา

นักวิจัย : อาจารย์นิตย์ เพ็ชร์รัตน์, อาจารย์ปรีชา สาคะรังค์
สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันต์ สุวรรณราช
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัย : อาจารย์อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม