นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์