นักวิจัย : อาจารย์อรอุมา พัชรวรภาส
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

แบบการเรียนรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัย : อาจารย์นภาภรณ์ จันทรศัพท์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันต์ สุวรรณราช
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์