นักวิจัย : ผศ.อรวรรณ สุทธิพิทักษ์
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะใจ เดชวิทยาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา ภัทรอาชาชัย, นางสาวชนะจิต เดชวิทยาพร
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ