ที่ดิน ชนบท และเมืองในรอบ 50 ปี

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว นาย กองเงิน สุทธิพิทักษ์
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงการ หอมนาน และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์