นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ อ่อนสอาด
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ ผศ.ผ่องใส เพ็ชรรักษ์
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง
สังกัด : วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

นักวิจัย : อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักวิจัย : อ.ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์