นักวิจัย : อ.เตชนิธิ สังขะทรัพย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวกายจากกากใยสับปะรด

นักวิจัย : อาจารย์ทิพย์สุดา ถ้ำแก้ว และ อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิจัย : ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
สังกัด : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์

นักวิจัย : อ.จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

นักวิจัย : อ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์