อาจารย์ สุปราณี หรรษาจักรตรี

  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

  • ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชี
 

ดร.เกศินี บุญญานันต์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

นางสาว ศุภชาดา เพ็ญจันทร์

  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารและควบคุมพัสดุ
 

นางสาว ปิยวรรณ มนตรี

  • ผู้จัดการฝ่ายการเงินนักศึกษา

นางสาว สุรีย์ ยินดี

  • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 

นางสาว วินิจฉยา ดาราพาณิชย์

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน (เทียบเท่า ผู้อำนวยการฝ่าย)

นาง ระเบียบ เทียนส่ง

  • ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝ่ายบัญชี (เทียบเท่า ผู้จัดการ)
 

นางสาว ปิยะนุช เปรมกิจพรพัฒนา

  • ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินลงทุน (เทียบเท่า ผู้จัดการ)