สายงานการเงินและบริหาร
Finance and Administration

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

รองอธิการบดี สายงานวิชาการ

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาว วินิจฉยา ดาราพาณิชย์

นางสาว วินิจฉยา ดาราพาณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และบริหารงาน

นางสาวสุรีย์ ยินดี

นางสาวสุรีย์ ยินดี

ผู้จัดการฝ่ายการเงินนักศึกษา

นางพรเพ็ญ แซ่ล้อ

นางพรเพ็ญ แซ่ล้อ

ผู้ชำนาญการอาวุโสงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

นางระเบียบ เทียนสง

นางระเบียบ เทียนสง

ผู้ชำนาญการอาวุโสแผนกบริหารบัญชีลูกหนี้

นางปิยะนุช เปรมกิจพรพัฒนา

นางปิยะนุช เปรมกิจพรพัฒนา

ผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่ายบริหารเงินลงทุน