แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เรื่อง การรับข้อร้องเรียนความประพฤติมิชอบ/ไม่เหมาะสมของบุคลากร


22 เมษายน 2567
 

เพื่อเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยบุคคลภายนอกสามารถรายงานปัญหาและเหตุการณ์ที่พบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อันจะธำรงรักษาไว้ซึ่ง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ จากสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

 

ช่องทางนี้ เปิดไว้สำหรับการร้องเรียน “บุคลากร” เท่านั้น ส่วนการร้องเรียน “นักศึกษา” ของมหาวิทยาลัย จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง (ดูภาคผนวก)

 
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนความประพฤติมิชอบ/ไม่เหมาะสมของบุคลากร

หากมีผู้พบเห็นความประพฤติมิชอบ/ไม่เหมาะสมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ผ่านทางเว็บไซด์ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับกดปุ่ม ส่ง (Submit) เอกสารจะไปที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนให้ท่านได้เลย


  หรือ
   

 2. เขียนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ และ ผู้กระทำ โดยลงนามผู้แจ้งเรื่องและสถานที่ติดต่อกลับให้ชัดเจนมาที่
  E-Mail address : [email protected]


  หรือ
   

 3. เขียนเป็น จดหมายจ่าหน้าถึง
  “คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน”
  อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 (ทรัพยากรบุคคล)
  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพฯ 10210”
 
ขั้นตอนจัดการเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนความประพฤติมิชอบ/ไม่เหมาะสมของบุคลากร
 1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนด
 2. เลขานุการของ คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน (ตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน) เป็นผู้รับข้อร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนด
 3. เลขานุการ จะดำเนินการสรุปสาระแห่งข้อร้องเรียน และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน (ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการทำงาน โดย สภามหาวิทยาลัยฯ)
 4. คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน โดยประธานคณะกรรมการฯ จะพิจารณาและ หารือกับ คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อร้องเรียน และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป
 5. คณะกรรมการฯ จะดำเนินการให้มีการสอบสวนเบื้องต้น ตรวจสอบหลักฐาน สรุปข้อเท็จจริง และ เสนอข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่ออธิการบดี เป็นลำดับแรก และ/หรือ ต่อ สภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
 6. เลขานุการฯจะเป็นผู้สื่อสารต่อผู้ร้องเรียน และหากจำเป็นต้องสื่อสาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการเมื่อสรุปผลการตรวจสอบเป็นที่สิ้นสุด
 
มาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 1. คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะดำเนินการรักษาความลับ และ ความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ตามกฏหมาย และ นโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. คณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน จะปฏิบัติตามหลักการความเป็นธรรม การเชื่อมั่น และการรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ภาคผนวก

กรณีการร้องเรียน นักศึกษา สามารถใช้ช่องทางดังนี้

 1. ติดต่อโดยตรง หรือ โทรศัพท์ ได้ที่วิทยาลัยหรือคณะ /ศูนย์บริการนักศึกษา/ ฝายทะเบียน หรือที่ สายงานกิจการนักศึกษา
 2. พิมพ์ข้อความร้องเรียนได้โดยตรงในกล่องข้อความผ่านเพจ DPU หรือ เพจศูนย์บริการนักศึกษา https://www.facebook.com/reg.dpu
 3. ผ่านระบบ SLCM
 4. อีเมล ที่ [email protected] หรือ [email protected]