เบอร์โทรติดต่อภายใน

สายงานวิชาการ

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

เลขานุการ 243

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัมนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 252

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี/ CIBA

เลขานุการและธุรการเคาเตอร์ 307

เลขานุการหลักสูตร การเงิน เทคโนโลยีการเงินการลงทุน//การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 750

เลขานุการหลักสูตรบัญชี               616

เลขานุการหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ตรี-เอก            815

หลักสูตรนานาชาติ                               646

เลขาหลักสูตรการจัดการ/การตลาดยุคดิจิทัล/ทรัพยากรมนุษย์            171

เลขานุการหลักสูตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และโครงการนักศึกษาจีน 472

เลขานุการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต+ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบัญชี      119

เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจMBA   339

เลขานุการหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต DBA                                      815

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

เลขานุการและธุรการ                                                          458 หรือ 259

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (.โท)     117

หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม                            671

หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ                             607

หลักสูตรการการแพทย์แผนไทย                                         475

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

เลขานุการและธุรการ                                                          498 หรือ 594

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                    585

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                         585

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ                     585

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล          215

เลขาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตการจัดการทางวิศวกรรม  742

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่  /Big data 681

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 444

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

เลขานุการและธุรการ                                                          02-5886060 ต่อ 100

วิทยาลัยครุศาสตร์

เลขานุการและธุรการ                                                          648 หรือ 649

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

เลขานุการและธุรการ                                                          308 หรือ 279

เลขานุการหลักสูตรหลักสูตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต         283

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี       271

 

คณะศิลปศาสตร์

เลขานุการและธุรการ                                                          343 หรือ 344

เลขานุการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ   274

เลขานุการภาษาจีนธุรกิจ                                                     462 หรือ 107

เลขาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  347

เลขานุการหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ                             105 หรือ 106

 

คณะนิเทศศาสตร์

เลขานุการและธุรการ                                                           300 หรือ 301

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์    454

หลักสูตรภาพยนต์และสื่อดิจิทัล                                          778

หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล   454

หลักสูตรการสื่อสารการตลาดจิทัล                                      304

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต              578

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เลขานุการและธุรการ                                                           680 หรือ 679

หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น   776

หลักสูตรออกแบบตกแต่งภายใน                                         772 หรือ 773

หลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์           -

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการและธุรการ                                                           668

เลขาหลักสูตรหลักสูตรมหาบัณฑิต MPA        263

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เลขานุการและธุรการ                                                           113 หรือ 189

เลขาหลักสูตรหลักสูตรมหาบัณฑิต                   237

วิทยาลัยนานาชาติจีน CIC

เลขานุการและธุรการ                                                           837 

ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ จีน                      869

ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ ISSC

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                    734 หรือ 736

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน                                                       818

เคาท์เตอร์ศูนย์บริการนักศึกษา                             508

ธุรการ                                                                                    509 หรือ 179

 

ฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

ฝ่ายบริหารการศึกษาต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา

ผู้อำนวยการ                                                                        491

เจ้าหน้าที่ธุรการ                               583 หรือ 746

ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย

เจ้าหน้าที่                                                                             128 หรือ 152 หรือ 63

 

ฝ่ายบริหารการเรียนการสอน / สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ (Center of Academic Standard and Administration)

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                   789 หรือ 186

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                    515 หรือ 493

ฝ่ายคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการ                                                                           841

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                     185 หรือ 521 หรือ 518

ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน  

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                      551

 

DPU X   (สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ผู้อำนวยการ                                                                            208

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                          209

ผู้อำนวยการ                                                                            516

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                           290 หรือ 478

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาเชิงดิจิทัล

ผู้อำนวยการ                                                                            636

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                           382

ฝ่ายดิจิทัลโซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ผู้อำนวยการ                                                                            169

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                           132

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผู้อำนวยการ                                                                            102

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                            115 หรือ 116

ศูนย์สนเทศและหอสมุด

ผู้อำนวยการ                                                                             400

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                             402

ฝ่ายบริหารงานจัดเลี้ยงและต้อนรับ

ผู้จัดการ                                                                                     168

เจ้าหน้าที่                                                       345

ห้องจัดเลี้ยง                                                                               525

 

สำนักกิจการนักศึกษา

เลขานุการ                                                                                  103 หรือ 200

ศูนย์กีฬา                                                        206 หรือ 312

ศูนย์วัฒนธรรม                                                                          829 หรือ 545

สมาคมศิษย์เก่า                                              266

สายงานเครือข่ายสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ                                                                                749

เลขานุการและธุรกการ                                                                      538

Operator                                                              0

แผนกศิลปกรรมและออกแบบสื่อ                                                     161

แผนกศิลปกรรมและออกแบบสื่อ                                               557

แผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด                  659

ผู้อำนวยการ .ฝ่ายบริหารเครือข่าย                                               874

ฝ่ายสื่อสารการตลาด/บริหารการรับสมัคร                                         859 หรือ 505

แผนกเทคโนนิเทศ                                                                       473

แผนกโสตทัศนูปกรณ์                                                                        503 หรือ 139

สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

ผุ้จัดการ                                                                                        164

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                                 162 หรือ 699 หรือ 464

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้อำนวยการ                                                                                                  229

ฝ่ายการเงิน-การเงินนักศึกษา                                                                               270 หรือ 360

ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง                                                                                         716 หรือ 275

ฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ

ผู้อำนวยการ                                                                                719

เลขานุการ                                                                          137

เจ้าหน้าที่ หอพัก                                                                          858

 

ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

ผู้อำนวยการ                                                                                556

เลขานุการ                                                                           222

ผู้จัดการ                                                                                       261

เจ้าหน้าที่ร้านค้า                                                                  127

ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ                                          635

แผนกยานพาหนะ                                                               795 หรือ 523

แผนกบำรุงรักษาสวน                                                                 844

แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้                                        550

แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่                                     581 หรือ 524

แผนกรักษาความปลอดภัย                                                  120 หรือ 311

แผนกวางแผนทางวิศวกรรม                                                      260

แผนกช่างงานระบบ                                                            511 หรือ 513

แผนกช่างโยธาและสุขาภิบาล                                                    315 หรือ 316

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการ                                                                                122

เจ้าหน้าที่                                                                               580 หรือ 100 

ศูนย์สุขภาพ/ห้องพยาบาล/คลีนิค

เคาท์เตอร์                                                                                     100

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ

เบอร์ตรง 02-9547380

เจ้าหน้าที่                                                    545 หรือ 262