เบอร์ภายใน
สายงานวิชาการ
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
คณบดี 243   หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม 714  
เลขานุการ 243 หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 714
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัมนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
252    
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี/ CIBA
คณบดี 119 เลขานุการและธุรการ 307,616,119
เลขานุการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและเศรษฐศาสตร์ 750 เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว 171
เลขานุการหลักสูตรบัญชี 616 หลักสูตรนานาชาติ 663,646
เลขาหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการระบบดิจิทัลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 269 หลักสูตร MBA และ MBA อาเซียน 339
หลักสูตรการบัญชี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 815 หลักสูตร DBA 435
คณบดี
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
คณบดี 458 เลขานุการ 458,259
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต วิทยาการชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 853    
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
คณบดี 498 เลขานุการและธุรการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 594,498
เลขานุการและธุรการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 386 เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 444
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม 742 เลขาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 601
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 681    
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
คณบดี 02-588-6060 ต่อ 100 เลขานุการและธุรการ 02-588-6060 ต่อ 100
วิทยาลัยครุศาสตร์
เลขานุการและธุรการ 648,649
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
คณบดี 279 เลขานุการและธุรการ 308,279
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต 574,428,753,271 หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 283
คณะศิลปศาสตร์
คณบดี 343 เลขานุการและธุรการ 344,343
คณะนิเทศศาสตร์
คณบดี 301 เลขานุการและธุรการ 724,300,301
เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 578 เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 425
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดี 679 เลขานุการและธุรการ 680,679
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณบดี 668 เลขานุการและธุรการ 656,668
เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 263    
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณบดี 447 เลขานุการและธุรการ 113,189,447
เลขานุการหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาบัณฑิต 609,237    
วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน
คณบดี 163,836 เลขานุการและธุรการ 163,836
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์(ICSC)
คณบดี 387,665 เลขานุการและธุรการ 387,665
ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ จีน
ธุรการ 868,869    
ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ ISSC
ธุรการ 734,736
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน 818 เลขาและธุรการ 508,509,179
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 569 เจ้าหน้าที่ธุรการ 583
เคาท์เตอร์ส่วนกลาง นศ. 570    
สำนักวิชาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 520 ธุรการ 789,492
ศูนย์บริการวิชาศึกษาทั่วไป 290,478    
สายงานกิจการนักศึกษา
สำนักกิจศึกษา
รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 103 เลขานุการ 103
ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา 854 ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา 622,827,438
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม 829 ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 694
ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 204,325 ศูนย์กีฬา 206,676,312
สมาคมศิษย์เก่า 266 ศูนย์วัฒนธรรม 549,544
สายงานการเงินและบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนการเงิน 360 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 229
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 380 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 674,506,295
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 479 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 402,403,405
ฝ่ายทุนการศึกษา 264,378,688    
ฝ่ายแผนงานและนโยบาย
นักวิเคราะห์เชี่ยวชาญพิเศษ 871    
ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผู้อำนวยการ 816 ผู้จัดการ 716
เจ้าหน้าที่ 716,157,543,642    
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์ 141 ผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 102
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 132,133 ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 116,634,733
ฝ่ายระบบและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 156,115,129 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 169
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 448,135    
สายงานบริหารด้านกายภาพ
ฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรการบริการ
รองอธิการบดี สายงานบริหารด้านกายภาพ 137 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ 719
เลขานุการ 137 แผนกหอพัก 858
ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ผู้อำนวยการ 556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่ 261
ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 324 ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ 635
เลขานุการ 222 แผนกศูนย์อาหารและร้านน้ำ มธบ. 127
แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่ 581 แผนกรักษาความปลอดภัย 120,311
แผนกวางแผนทางวิศวกรรม 317 แผนกช่างงานระบบ 511,513
แผนกช่างโยธาและสุขาภิบาล 315,316 แผนกยานพาหนะ 523
แผนกบำรุงรักษาสวน 844,395 แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้ 550
สายงานภาคีสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ 491 เจ้าหน้าที่ 745,746,851,639
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สายงานภาคีสัมพันธ์ 162,164 DPUX 208,209
ฝ่ายประสานและบริหารงานโครงการ
ผู้อำนวยการ 364 เจ้าหน้าที่ 363,168,551
ฝ่ายจัดเลี้ยง 345,417    
ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ADCC)
ผู้อำนวยการ 590 เลขานุการ 490,464
สายงานสื่อสารและพัฒนาแบรนด์
รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ 233,538 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาด 749
ผู้จัดการ แผนกกลุ่มงานบริหารเครือข่ายในประเทศ 859 ผู้จัดการ แผนกศิลปกรรม 557
หัวหน้า แผนกประชาสัมพันธ์ 722 หัวหน้า แผนกสร้างสรรค์ 161
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาเว็บ 626,883 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 560,337
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสื่อโฆษณา 699 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 505,701,235
ช่างภาพ 659 เลขานุการและธุรการฝ่ายสื่อสารการตลาด 538,233
Operator 298,299,หรือ กด 0 แผนกเทคโนนิเทศ 346
แผนกสื่อสร้างสรรค์ 143,144 ศูนย์เทคโนอุปกรณ์สื่อโสต 503,141
สายงานทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัยากรบุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานทรัพยาบุคคล 100 ผู้อำนวยการ 122
เจ้าหน้าที่ 100,392    
หน่วยงานอื่นๆ
หอพัก DPU
หอพักดีพียู 1 201 หอพักดีพียู 2 202
หอพักดีพียู 3 203 หอพักดีพียู 4 (02-954-5330 กด 0)
หอพักดีพียู 5 (02-9547254-5)/085-062-9103 หอพักดีพียู 6 (02-580-7275)
หอพักดีพียู 7 (ฝั่งนนท์) 02-5800784 (ต่อ 0 ) 088-5211944 คุณผึ้ง หอพักดีพียู 8 (ข้าง หอดีพียู 6)081-341-8184 คุณณัชชา
หอพักดีพียู 9 (สรินวิลล์)089-145-2420 คุณจิรวัฒ 081-854-2420  
สหกรณออมทรัพ มธบ.
หัวหน้าสำนักงาน 545 เจ้าหน้าที่ 262
โรงแรม DPU
ผู้จัดการโรงแรม 653 เคาท์เตอร์ 471
เคาเตอร์ (02-954-9500-4) 471 ห้องสปา 671
เบอร์ตรง 02-9549500-4    

  • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
  • โทรศัพท์: 02-954-7300
  • โทรสาร: 02-589-9605
  • อีเมล: [email protected]
 
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น. - 16.30น
  • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ