ผู้ดำเนินการ

 
อาจารย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
คณบดี
 
อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา
หัวหน้าศูนย์
ผศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์
อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
อาจารย์อาวุโส
นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
2. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891,753
3. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter