ผู้ดำเนินการ

ผู้อำนวยการศูนย์

ดร.สรธร ธนโชตโภคิน

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นายธีรยุทธ พบหิรัญ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

คณบดี

ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต

รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

รองผู้อำนวยการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

อาจารย์อาวุโส

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันอังคาร - วันเสาร์ 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.
2. ฝากคำถามเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทาง https://www.facebook.com/celecdpu
(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
3. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891
4. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter