ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
Center of Legal Counseling ( CeLeC )
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติความเป็นมา

              ในปีพุทธศักราช 2518 อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตร์ มีดำริว่า
“การศึกษานอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลสังคม ประกอบกับกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนควรทราบ เพราะความไม่รู้กฎหมายนั้น เป็นสาเหตุสำคัญยิ่งที่ทาให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมได้” คณะนิติศาสตร์จึงได้เสนอจัดโครงการให้บริการความรู้ภายใต้ชื่อสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อันถือว่าเป็นงานบริการทางวิชาการอย่างหนึ่งที่คณะฯ ดำเนินการเรื่อยมา

              ต่อมาในปีพุทธศักราช 2559 คณะกรรมการวิชาการคณะฯ เห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย Center of Legal Counseling (CeLeC)” เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดย
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีปัจจุบัน ได้มีคำสั่งที่ 0102/1009 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559

              ทั้งนี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายจะยังคงรักษาปณิธานของการจัดตั้งตามความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เป็นหลักต่อไป

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฏหมาย

Center of Legal Counseling

ปรัชญาของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

" ใช้กฎหมายเพื่อช่วยเหลือและรักษาความยุติธรรม "

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
2. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891,753
3. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter