foundation16

 

ทุนทายาทธุรกิจ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นสุดการรับสมัคร
 • วิธีการคัดเลือก :
  - พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
  - นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ
  - หลักฐานประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
           - หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ
           - ใบจดทะเบียนการค้า หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการ 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า, ปวส. , ปริญญาตรี
  2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีธุรกิจของครอบครัว
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ :
   รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 100% ตลอดหลักสูตร
  *ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://regisbachelor.dpu.ac.th/
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุน Influencer

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.เป็นดารา ศิลปิน Influencer KOL Model พิธีกร
  2.มีผู้ติดตามจำนวนมาก
  3.มีความสามารถในการสร้างสรรค์ Content
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : มีโอกาสรับทุนการศึกษาสูงสุด 100% ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://regisscholarship.dpu.ac.th/influencer-scholarship
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation16

foundation2

ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 - 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 - 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น. + สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่ (ยื่น Portfolio ในวันสอบ)
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

ทุนเรียนดี พระสิทธิธาดา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 - 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 - 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น. + สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. / ปวส. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตร 4 ปี(ปกติ) หลักสูตรละ 1 ทุน หลักสูตรเทียบโอน(ปกติ) คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปีและเทียบโอนรวมกัน คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :
  1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์และปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่ (ยื่น Portfolio ในวันสอบ)
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

foundation3

foundation7

ทุนความสามารถพิเศษ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 - 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 - 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่ (ยื่น Portfolio ในวันสอบ)
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

ทุนสนับสนุนและเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 23 พ.ย. 66 - 22 มี.ค.67 // (รอบที่ 2) 23 มี.ค.67 - 24 พ.ค.67 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 26 มี.ค. 67 // (รอบที่ 2) 28 พ.ค. 67
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 1 เม.ย. 67 // (รอบที่ 2) 3 มิ.ย. 67
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่ (ยื่น Portfolio ในวันสอบ)
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

foundation8

foundation9

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และ ยื่น Portfolio มายัง E-mail : ผู้ประสานงาน 
 • ประกาศผล : 31 พฤษภาคม 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณมธุรส ไอยรารัตน์ โทร: 081-6151566 E-Mail: [email protected]

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 - 7 พฤษภาคม 2567
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และ ยื่น Portfolio มายัง E-mail : ผู้ประสานงาน
 • ประกาศผล : 3 มิถุนายน 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

foundation12

foundation13

ทุนดนตรี

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 - 7 พฤษภาคม 2567
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. สถานที่สอบ อาคารสุทธิเกตุ ชั้น 2 (ศูนย์กีฬา)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร หรือขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และ ยื่น Portfolio มายัง E-mail : ผู้ประสานงาน
 • ประกาศผล : 3 มิถุนายน 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

ทุนตัวแทนจังหวัด

 • สถานะ : -
 • ช่วงเวลารับสมัคร : เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ จะเป็นผู้เสนอชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation4

foundation5

ทุนเรียนดี "ทุนคั้นกะทิ"

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร 
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส ไม่จำกัดเกรด
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

ทุน Hero

 • วัตถุประสงค์ : ต้องเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียนเท่านั้น
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช ,ปวส / GPA.ไม่กำหนดเกรด
  2. มีเอกสารรับรองการเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ ที่ https://www.dpu.ac.th/dpuhero/
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation15

foundation14

ทุนนักกีฬา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤศจิกายน 2566 - 18 พฤษภาคม 2567
 • วิธีการคัดเลือก :
  1.พิจารณาจาก Portfolio + ทดสอบทักษะ และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
  2.ทดสอบทักษะ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567  ณ อาคารสุทธิเกตุ ชั้น 1 (ศูนย์กีฬา)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และ ยื่น Portfolio มายัง E-mail : อาจารย์ผู้ดูแล ตามประเภทกีฬาที่สมัคร
  1. ฟุตบอล ชาย ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 081-1367529 อาจารย์ประสาน เงาศรี
  2. บาสเกตบอล ชาย/หญิง ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 086-1065115 อาจารย์สนธยา แซ่ม
  3. คาราเต้-โด ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 086-1065115 อาจารย์สนธยา แซ่ม
  4. วอลเลย์บอลหญิง ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 084-0140256 อาจารย์สุบรรณ ผัวะทอง
  5. ยูโด - เทควันโด - ยูยิสสู ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 089-9208299 อาจารย์อติชาต ตันเจริญ
 • ประกาศผล : 3 มิถุนรยน 2567 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/ และ เข้ากลุ่ม Line
 • หมายเหตุ :

ทุนมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

 • สถานะ : 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation6