foundation16

 

ทุนทายาทธุรกิจ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นสุดการรับสมัคร
 • วิธีการคัดเลือก :
  - พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
  - นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ
  - หลักฐานประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
           - หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ
           - ใบจดทะเบียนการค้า หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการ 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า, ปวส. , ปริญญาตรี
  2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีธุรกิจของครอบครัว
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ :
   รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 100% ตลอดหลักสูตร
  *ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/heir
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนศิลปิน

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : มีผลงานด้านวงการบังเทิง เป็นดาราหรือศิลปิน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/artist
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation16

foundation2

ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 24 พ.ย. 65 - 24 มี.ค.66 // (รอบที่ 2) 25 มี.ค.66 - 26 พ.ค.66 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 28 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 31 พ.ค. 66
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 31 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 6 มิ.ย. 66
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

ทุนเรียนดี พระสิทธิธาดา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 24 พ.ย. 65 - 24 มี.ค.66 // (รอบที่ 2) 25 มี.ค.66 - 26 พ.ค.66 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 28 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 31 พ.ค. 66
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 31 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 6 มิ.ย. 66
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. / ปวส. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตร 4 ปี(ปกติ) หลักสูตรละ 1 ทุน หลักสูตรเทียบโอน(ปกติ) คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปีและเทียบโอนรวมกัน คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :
  1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์และปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

foundation3

foundation7

ทุนความสามารถพิเศษ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 24 พ.ย. 65 - 24 มี.ค.66 // (รอบที่ 2) 25 มี.ค.66 - 26 พ.ค.66 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 28 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 31 พ.ค. 66
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 31 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 6 มิ.ย. 66
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

ทุนสนับสนุนและเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1) 24 พ.ย. 65 - 24 มี.ค.66 // (รอบที่ 2) 25 มี.ค.66 - 26 พ.ค.66 (เฉพาะคณะ/สาขา ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)
 • วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
 • วันที่สอบ : (รอบที่ 1) 28 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 31 พ.ค. 66
 • ประกาศผล : (รอบที่ 1) 31 มี.ค. 66 // (รอบที่ 2) 6 มิ.ย. 66
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 • สถานที่สอบ : คลิ๊ก

foundation8

foundation9

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และเข้ากลุ่ม Line 
 • ประกาศผล : 31 พฤษภาคม 2566 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

foundation11

ทุน e-Sport

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2566
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถ ด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น G Leauge ในเกม Heroes of Newerth (HON) หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และเข้ากลุ่ม Line
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2566 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2566
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 18.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และเข้ากลุ่ม Line
 • ประกาศผล : 16 มิถุนายน 2566 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

foundation12

foundation13

ทุนดนตรี

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2566
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร หรือขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงปลายภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่ และเข้ากลุ่ม Line
 • ประกาศผล : 16 มิถุนายน 2566 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :

ทุนตัวแทนจังหวัด

 • สถานะ : -
 • ช่วงเวลารับสมัคร : เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ จะเป็นผู้เสนอชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation4

foundation5

ทุนเรียนดี "ทุนคั้นกะทิ"

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร 
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส ไม่จำกัดเกรด
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

ทุน Hero

 • วัตถุประสงค์ : ต้องเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียนเท่านั้น
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช ,ปวส / GPA.ไม่กำหนดเกรด
  2. มีเอกสารรับรองการเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ ที่ https://www.dpu.ac.th/dpuhero/
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation15

foundation14

ทุนนักกีฬา

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2565 - 13 พฤษภาคม 2566
 • วิธีการคัดเลือก :
  1.พิจารณาจาก Portfolio + ทดสอบทักษะ และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : กรอกใบสมัคร ที่นี่
  1. ฟุตบอล ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 081-1367529
  2. ฟุตซอล - บาสเกตบอล ชาย/หญิง ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 086-1065115
  3. คาราเต้-โด ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 086-1065115
  4. วอลเลย์บอลหญิง ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 084-0140256
  5. ยูโด - เทควันโด - ยูยิสสู ยื่น Portfolio มาที่ Email: [email protected]  โทร: 089-9208299
 • ประกาศผล : 31 พฤษภาคม 2566 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/ และ เข้ากลุ่ม Line
 • หมายเหตุ :

ทุนมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

 • สถานะ : 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation6

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ.