foundation16

 

ทุนทายาทธุรกิจ

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นสุดการรับสมัคร
 • วิธีการคัดเลือก :
  - พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
  - นำเสนอไอเดีย แผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ
  - หลักฐานประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
           - หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ
           - ใบจดทะเบียนการค้า หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการ 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า, ปวส. , ปริญญาตรี
  2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีธุรกิจของครอบครัว
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ :
   รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 100% ตลอดหลักสูตร
  *ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/heir
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนศิลปิน

 • สถานะ : เปิดรับสมัคร
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : มีผลงานด้านวงการบังเทิง เป็นดาราหรือศิลปิน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ที่ https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/artist
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation16

foundation2

ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น

 • สถานะ : ปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1)  ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มีนาคม 2564
                              (รอบที่ 2)  27 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2564
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : (รอบที่ 1) 5-10 เมษายน 2564 / (รอบที่ 2) 14-19 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

ทุนเรียนดี พระสิทธิธาดา

 • สถานะ : ปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1)  ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มีนาคม 2564
                              (รอบที่ 2)  27 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2564
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตร 4 ปี(ปกติ) หลักสูตรละ 1 ทุน หลักสูตรเทียบโอน(ปกติ) คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปีและเทียบโอนรวมกัน คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :
  1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์และปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : (รอบที่ 1) 5-10 เมษายน 2564 / (รอบที่ 2) 14-19 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation3

foundation7

ทุนความสามารถพิเศษ

 • สถานะ : ปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1)  ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มีนาคม 2564
                              (รอบที่ 2)  27 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2564
 • วิธีการคัดเลือก : ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : (รอบที่ 1) 5-10 เมษายน 2564 / (รอบที่ 2) 14-19 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

ทุนสนับสนุนและเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สถานะ : ปิดรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร : (รอบที่ 1)  ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มีนาคม 2564
                              (รอบที่ 2)  27 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2564
 • วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : (รอบที่ 1) 5-10 เมษายน 2564 / (รอบที่ 2) 14-19 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation8

foundation9

ทุนศิลปวัฒนธรรม (เข้าใหม่)

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 4 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2564
 • วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทย
 • วิธีการคัดเลือก : ส่งคลิปความสามารถด้านการรำ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ทาง E-mail หรือ Line ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6,ปวช,ปวส. GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน
  2.มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรีไทย
  3.มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปีสำหรับภาคปกติ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio มาที่ E-mail: maturos.iya@dpu.ac.th
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2564 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณมธุรส ไอยรารัตน์ โทร: 081-6151566 E-Mail: maturos.iya@dpu.ac.th
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 17 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุน Startup

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 4 มกราคม - 7 พฤษภาคม 2564
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio มาที่ E-mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2564 เป็นรายบุคคลทาง E-mail
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณรัชนี พงษ์ธานี โทร: 089-8905918 E-Mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 17 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation10

foundation11

 

ทุน e-Sport

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 4 มกราคม - 7 พฤษภาคม 2564
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถ ด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น G Leauge ในเกม Heroes of Newerth (HON) หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio มาที่ E-mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2564 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณรัชนี พงษ์ธานี โทร: 089-8905918 E-Mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 17 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 4 มกราคม - 7 พฤษภาคม 2564
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 18.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio มาที่ E-mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2564 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณรัชนี พงษ์ธานี โทร: 089-8905918 E-Mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 17 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation12

foundation13

 

ทุนดนตรี

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 4 มกราคม - 7 พฤษภาคม 2564
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ Online 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร หรือขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio มาที่ E-mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
 • ประกาศผล : 14 มิถุนายน 2564 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : คุณรัชนี พงษ์ธานี โทร: 089-8905918 E-Mail: rachanee.pon@dpu.ac.th
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 17 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนตัวแทนจังหวัด

 • สถานะ : 
 • ช่วงเวลารับสมัคร : เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ จะเป็นผู้เสนอชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation4

foundation5

 

ทุนเรียนดี "ทุนคั้นกะทิ"

 • สถานะ : ปิดรับสมัคร 
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส ไม่จำกัดเกรด
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุน Hero

 • วัตถุประสงค์ : ต้องเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียนเท่านั้น
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช ,ปวส / GPA.ไม่กำหนดเกรด
  2. มีเอกสารรับรองการเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ ที่ https://www.dpu.ac.th/dpuhero/
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation15

foundation14

ทุนนักกีฬา

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 1 ตุลาคม 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2564
 • วิธีการคัดเลือก :
  1.พิจารณาจาก Portfolio + ทดสอบปฏิบัติ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ทดสอบความสามารถ (ด้วยตนเอง) ณ สนามฟุตบอล DPU
  2.พิจารณาความสามารถพิเศษ เยาวชนทีมชาติ + ทีมชาติ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  2.มีความสามารถด้านกีฬา ตามที่ระบุ
  3.กรณีเป็นทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมกีฬานั้นๆ
  4.มีเกียรติบัตรทางการกีฬา
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่นเอกสาร สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 • ประกาศผล : 1 กรกฎาคม 2564 ทาง https://www.dpu.ac.th/sao/
 • หมายเหตุ :
  • ผู้ประสานงาน : อาจารย์ สนธยา แช่ม โทร: 086-1065115 E-Mail: sontaya.cha@dpu.ac.th
  • คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร และแจ้งผลการคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2564
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 17 มิถุนายน 2564
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

 • สถานะ : 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา
 • หมายเหตุ :
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation6

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ.