foundation1

ทุนเรียนดี (เข้าใหม่)

ประเภททุน รอบที่ 1 รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 21 มี.ค. - 5 มิ.ย.63 6 มิ.ย. - 10 ก.ค.63
สอบข้อเขียน (เช้า) / สอบสัมภาษณ์ (บ่าย) 9 มิ.ย.63 14 ก.ค.63
คณะกรรมการส่งผลการพิจารณา 11 มิ.ย.63 16 ก.ค.63
ประกาศผลผ่านเว็บ 12 มิ.ย.63 17 ก.ค.63
นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย 12 - 18 มิ.ย.63 17 - 23 ก.ค.63
ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่

ประเภททุน รอบที่ 1 รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 21 มี.ค. - 5 มิ.ย.63 6 มิ.ย. - 10 ก.ค.63
สอบสัมภาษณ์  9 มิ.ย.63 14 ก.ค.63
คณะกรรมการส่งผลการพิจารณา 11 มิ.ย.63 16 ก.ค.63
ประกาศผลผ่านเว็บ 12 มิ.ย.63 17 ก.ค.63
นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย 12 - 18 มิ.ย.63 17 - 23 ก.ค.63
ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

ประเภททุน รอบที่ 1 รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 21 มี.ค. - 5 มิ.ย.63 6 มิ.ย. - 10 ก.ค.63
สอบข้อเขียน (เช้า) / สอบสัมภาษณ์ (บ่าย) 9 มิ.ย.63 14 ก.ค.63
คณะกรรมการส่งผลการพิจารณา 11 มิ.ย.63 16 ก.ค.63
ประกาศผลผ่านเว็บ 12 มิ.ย.63 17 ก.ค.63
นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย 12 - 18 มิ.ย.63 17 - 23 ก.ค.63
ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation2

 

ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น

 • สถานะ : เปิดรับอยู่
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนเรียนดี พระสิทธิธาดา

 • สถานะ : เปิดรับอยู่
 • วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 / ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุกปีการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตร 4 ปี(ปกติ) หลักสูตรละ 1 ทุน หลักสูตรเทียบโอน(ปกติ) คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน หลักสูตรภาคพิเศษ 4 ปีและเทียบโอนรวมกัน คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน ให้จำนวนเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร ตามหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :
  1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์และปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation3

foundation4

 

ทุนตัวแทนจังหวัด

 • สถานะ : เปิดรับอยู่
 • ช่วงเวลารับสมัคร : เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ จะเป็นผู้เสนอชื่อนักเรียนผู้ขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนเรียนดี "ทุนคั้นกะทิ"

 • สถานะ : ปิดรับสมัครแล้ว
 • ช่วงเวลารับสมัคร : รอบที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม / รอบที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส ไม่จำกัดเกรด
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ ที่ https://www.dpu.ac.th/register/
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation5

foundation6

 

ทุนมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

 • สถานะ : เปิดรับอยู่
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง :มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : โรงเรียนในโครงการฯ เป็นผู้คัดเลือกมา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนความสามารถพิเศษ

 • สถานะ : เปิดรับอยู่
 • วิธีการคัดเลือก : ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation7

foundation8

 

ทุนสนับสนุนและเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สถานะ : เปิดรับอยู่
 • วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย / ปวช./ ปวส.
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้คณะ/วิทยาลัย และสายงานที่ให้ทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวงเงินที่ได้รับในปีการศึกษา ในกรณีที่ให้ทุนต่อเนื่อง ระยะเวลาการให้ทุนต้องไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 • การสมัคร : สมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย / คณะที่ต้องการศึกษา
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนศิลปวัฒนธรรม (เข้าใหม่)

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 6 มกราคม – 5 มิถุนายน 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 11 มิถุนายน 2563
 • วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทย
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ + สอบปฎิบัติ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6,ปวช,ปวส. GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน
  2.มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรีไทย
  3.มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปีสำหรับภาคปกติ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio + สอบสัมภาษณ์ + สอบปฎิบัติ
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation9

foundation10

 

ทุน Startup

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 6 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 มิถุนายน 2563
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio + สัมภาษณ์
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุน eSport

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 6 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 3 มิถุนายน 2563
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถ ด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น G Leauge ในเกม Heroes of Newerth (HON) หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation11

foundation12

 

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 6 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 6 มิถุนายน 2563
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุนดนตรี

 • ช่วงเวลารับสมัคร : 6 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 มิถุนายน 2563
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio สัมภาษณ์ + ทดสอบทักษะ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนตลอดหลักสูตร หรือขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation13

foundation14

 

ทุนนักกีฬา

 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 1 กุมภาพันธ์ 2563
 • วิธีการคัดเลือก :
  1.พิจารณาจาก Portfolio + ทดสอบทักษะ
  2.พิจารณาความสามารถพิเศษ เยาวชนทีมชาติ + ทีมชาติ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  2.มีความสามารถด้านกีฬา ตามที่ระบุ
  3.กรณีเป็นทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมกีฬานั้นๆ
  4.มีเกียรติบัตรทางการกีฬา
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่นเอกสาร สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

 

ทุน Hero

 • สถานะ : ปิดรับสมัครแล้ว
 • วัตถุประสงค์ : ต้องเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียนเท่านั้น
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สอบสัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช ,ปวส / GPA.ไม่กำหนดเกรด
  2. มีเอกสารรับรองการเป็นประธานนักเรียน หรือรองประธานนักเรียน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนฟรี 50 % - 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • การสมัคร : สมัครออนไลน์ ที่ https://www.dpu.ac.th/dpuhero/
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว

foundation15

foundation16

 

ทุนศิลปิน

 • สถานะ : เปิดรับสมัครอยู่
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจาก Portfolio + สัมภาษณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : มีผลงานด้านวงการบังเทิง เป็นดาราหรือศิลปิน
 • จำนวนเงินทุนที่ให้ : ขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
 • การสมัคร : ยื่น Portfolio สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด
 • หมายเหตุ :
  • นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญาที่คณะ / วิทยาลัย : 15 - 18 มิถุนายน 2563
  • ส่งประกาศทุนและสัญญา ให้ฝ่ายการเงินนักศึกษา : ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการรายงานตัว