ทุนการศึกษา

ทุนเรียนดีไสว-สนั่น

 1. วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์ 
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • ยกเว้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผลการเรียนต้อง 3.20 ขึ้นไป
 3. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 4. จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุน 100% ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 5. เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
 6. จำนวนทุน อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 1. วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์ 
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • นักเรียนที่จบชั้น ปวส. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • ยกเว้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผลการเรียนต้อง 3.20 ขึ้นไป
 3. จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุน 50% - 100% ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 4. เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
  • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
  • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติและไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

 5. จำนวนทุน อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครทุนเรียนดี (เข้าใหม่)

กำหนดการรับสมัครทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 12 ทุน - - - -
3. ทุนเสริมโอกาส-CIBA Bright Future 2 ทุน - - - -
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ-CIBA Smart 10 ทุน - - -
-
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ - CIBA Leader 5 ทุน - - - -
6. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ -CIBA Idol 4 ทุน - - - -
7. ทุนกิจกรรมและกีฬา - CIBA Sport 2 ทุน - - - -
8. ทุนกิจกรรมและกีฬา - CIBA Startup 4 ทุน - - - -

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น รอประกาศภายหลัง - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา รอประกาศภายหลัง - - - -
3. ทุนเรียนดีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 ทุน - - - -
4. ทุนสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม 6 ทุน - - -
-
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6 ทุน - - - -
6. ทุนเสริมโอกาส 4 ทุน - - - -

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 ปี 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
-หลักสูตร AB
-หลักสูตร FO

1 ทุน
1 ทุน

50%
50%

4 ปี
4 ปี

3.00
3.00
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3. ทุนครอบครัวคนการบิน
- หลักสููตร AB
- หลักสููตร FO

1 ทุน
1 ทุน

35%
25%

4 ปี
4 ปี

2.00
2.00
 
มีบิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน,
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 25,000/ ปี
4. ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน 1 ทุน 10% - 15% 4 ปี 2.00
กำลังทำงานในอุตสาหกรรมการบิน ,สอบสัมภาษณ์
25,000 /ปี
5. ทุนความสามารถพิเศษ 1 ทุน 30% - 45% 4 ปี 2.00 5,000 / ปี สอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 2 ทุน - - - -
3. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ- ANT Creative Star 5 ทุน - - - -
4. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ รอประกาศภายหลัง - - -
-
5. ทุนเสริมโอกาส รอประกาศภายหลัง - - - -

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการณ์ (CIM)

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน - - - -
3. ทุนเสริมโอกาส 5 ทุน - - - -
4. ทุนทายาทผู้ประกอบการ 1 ทุน - - -
-
5. ทุน Start up  รอประกาศภายหลัง - - - -

คณะนิเทศศาสตร์

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น รอประกาศภายหลัง - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา รอประกาศภายหลัง - - - -
3. ทุนสาขาสื่อดิจิตทัลและการสร้างสรรค์ รอประกาศภายหลัง - - - -
4. ทุนสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รอประกาศภายหลัง - - -
-
5. ทุนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  รอประกาศภายหลัง - - - -
6. ทุนสาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล  รอประกาศภายหลัง - - - -
7. ทุนคณะนิเทศศาสตร์ รอประกาศภายหลัง - - - -
8. ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ รอประกาศภายหลัง - - - -
9. ทุนเสริมโอกาส รอประกาศภายหลัง - - - -

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 3 ทุน - - - -
3. ทุนเสริมโอกาส 2 ทุน - - - -
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 2 ทุน - - -
-
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ 2 ทุน - - - -

คณะนิติศาสตร์

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี (ไสว - สนั่น) 1 ทุน 100% 4 3.00 ทำกิจกรรมที่คณะมอบหมาย
2. ทุนเรียนดี (พระสิทธิธาดา) 1 ทุน 50-100% 4 3.00 ทำกิจกรรมที่คณะมอบหมาย
3. ทุน Smart Lawyer
(เฉพาะค่าหน่วยกิต)
3 ทุน 50-100% 4 2.00 ทำกิจกรรมที่คณะมอบหมาย
4. ทุน Legal Network
(ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ 8 ภาค ภาคละ 10,000)
 • ผลการเรียนปานกลาง
 • มีผลงานกิจกรรมระหว่างเรียนมัธยม
 • มีความจำเป็นด้านการเงิน
2 ทุน - 4 2.00 ทำกิจกรรมที่คณะมอบหมาย
ต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคอย่างน้อย 50%
5. ทุน Location
(ส่วนลด 8 ภาค ภาคละ 10,000)
 • จบจากโรงเรียนหรือที่ทำงานของผู้ปกครองตั้งอยู่ในพื้นที่
  ถ.ประชาชื่น ถ.แจ้งวัฒนะ ถ.งามวงศ์วาน และ ถ.วิภาวดีรังสิต
 • เกรดเฉลี่ย 2.0
 • มีผลงานกิจกรรมระหว่างเรียนมัธยม
2 ทุน - 4 2.0 ทำกิจกรรมที่คณะมอบหมาย
ต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคอย่างน้อย 50%

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 4 ทุน - - - -
3. ทุนเสริมโอกาส 8 ทุน - - - -
4. ทุนความสามารถด้านวิชาการ รอประกาศภายหลัง - - -
-
5. ทุน Location 2 ทุน - - - -
6. ทุน Legal Network - DPU 5 ทุน - - - -

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน 100% 4 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน 50% 4 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3. ทุนเสริมโอกาส 2 - 4 ทุน 25% - 50% 4 2.25 สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 1 - 2 ทุน 25% - 50% (เฉพาะค่าหน่วยกิต) 4 3.00 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ 1 - 2 ทุน 25% - 50% (เฉพาะค่าหน่วยกิต) 4 2.50 สอบสัมภาษณ์

คณะศิลปศาสตร์

ชื่อทุน จำนวนทุน เงื่อนไข หมายเหตุ
% ทุน จำนวนปี เกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว - สนั่น 1 ทุน - - - -
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 1 ทุน - - - -
3. ทุนภาษาดี 4.0 4 ทุน - - - -

กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ ชนิดกีฬา วันที่ เช้า บ่าย สถานที่ ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 ฟุตบอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี 081-136-7529
2
ฟุตซอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 -12.00 น. 13.00 - 16.00 น. อ.สนธยา แช่ม 086-106-5115
3 บาสเกตบอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 วอลเลย์บอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. นายสุบรรณ ผัวะทอง 084-014-0256
5 ยูโด 2 ก.พ.62 9.00 น.   อ.อติชาต ตันเจริญ 089-920-8299
6 เทควันโด 2 ก.พ.62 9.00 น.  
7 คาราเต้ - โด 2 ก.พ.62 9.00 น.   นายสุวัชชัย เขียวหวาน 083-610-6074
8 ดาบไทย 2 ก.พ.62 9.00 น.  
9 หมากกระดาน 2 ก.พ.62 9.00 น.  
10 ว่ายน้ำ 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น.  
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
 
หลักฐานในการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676, 312