บุคลากร

ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Teaching and Curricular Initiatives Institute of Lifelong Learning)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ ชลไพศาล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ผู้สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Asst.Prof. Pairin Cholpaisal
Director of Teaching and Curricular Initiatives
Institution of Lifelong Learning
Email: [email protected]
Tel: (66) 2-954-7300 ext. 551

 
 

 

อาจารย์ศศิภา อธิสินจงกล

ผู้ชำนาญการ ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sasipa Atisinjongkol
Professional in Teaching and Curricular Initiatives Institute of Lifelong Learning
Email: [email protected]
Tel: (66) 2-954-7300 ext. 219

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรดี พฤติศรัณยนนท์

ผู้ชำนาญการ ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Asst.Prof. Oradee Preutisrunyanont
Professional in Teaching and Curriculum Initiatives Institute of Lifelong Learning
Email: [email protected]
Tel: (66) 2-954-7300 ext. 551

 

 

นางสาวปิณฑิรา อุบลรัศมี

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Pinthira Ubonsatsmee
Staff of Teaching and Curricular Initiatives Institution of Lifelong Learning
Email: [email protected]
Tel: (66) 2-954-7300 ext. 290

 

นางสาวเปรมวดี กระตุฤกษ์

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Pramwadee Kraturork
Staff of Teaching and Curricular Initiatives Institution of Lifelong Learning
Email: [email protected]
Tel:(66) 2-954-7300 ext. 551

 

นางสาวนิศาชล กำจัดภัย

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Nisachon Kamjadpai
Staff of Teaching and Curricular Initiatives Institution of Lifelong Learning
Email: [email protected]
Tel: (66) 2-954-7300 ext. 478