การจองห้องเรียนสำหรับสอนชดเชย

โปรดยื่นแบบการจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อให้การประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ได้ทันก่อนเปิดใช้ห้องตามกำหนด

โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบหมายเลขห้องที่สามารถใช้งานได้ ผ่านระบบ SLCM ในวันทำการถัดไปหลังจากที่ยื่นแบบฯ แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบ