นักวิจัย : ผศ.อรวรรณ กิจปราชญ์
สังกัด : คณะการบัญชี

นักวิจัย : อาจารย์ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์