Mr. HE BINGZHENG

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน)

Mrs.XIAO SHAN

ผู้ช่วยผูัอำนวยการการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน)

ครูอาสาสมัครชาวจีน

Hua Xueyan

Liu Meixi

Wang Dan

Hui Bingqing

Li Meng

Zhu Lin