พระพรหมมังคลาจารย์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ประธานมูลนิธิร่มฉัตร

ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเดิม : นายธงชัย เอี่ยมสะอาด
เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2496
จำพรรษา : วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
เลขที่ : 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
การศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฟิลิปปินส์
บรรพชา : เป็นสามเณรเมื่อ 8 ธันวาคม 2510
อุปสมบท : เป็นพระภิกษุเมื่อ 19 เมษายน 2517


การศึกษาเรียนรู้ทางธรรม

- พ.ศ. 2514 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
- พ.ศ. 2528 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม สามัญศึกษา

การศึกษาเรียนรู้ทางการศึกษา

- พ.ศ. 2522 สอบได้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดไตรมิตรวิทยาราม
- พ.ศ. 2528 สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมศึกษา (พ.ม.)
- พ.ศ. 2546 สอบได้ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2553 สอบได้ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2558 สอบได้ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฟิลิปปินส์

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง


ด้านสมณศักดิ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ดังนี้
- พ.ศ.2534 เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในพระราชทินนาม “พระครูศรีวิสุทธานุวัตร”
- พ.ศ.2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในพระราชทินนาม “พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ.”
- พ.ศ.2538 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนาม “พระราชภาวนาวิกรม”
- พ.ศ.2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในพระราชทินนาม “พระเทพภาวนาวิกรม วิ.”
- พ.ศ.2554 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในพระราชทินนาม “พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.”
- พ.ศ.2556 เป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ ในพระราชทินนาม “พระพรหมมังคลาจารย์”
ด้านการศึกษา
- พ.ศ.2539 ได้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- พ.ศ.2552 ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา
- พ.ศ.2552 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- พ.ศ.2553 รับมอบเข็ม “เสนาคุณูปการ” และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ.2554 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พ.ศ.2555 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.2558 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานที่ทำคุณประโยชน์

ด้านศาสนา
- พ.ศ.2525 ปัจจุบัน เป็นทูตประจำสำนักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต
- พ.ศ.2535 ปัจจุบัน เป็นกรรมการจัดงานปฏิบัติกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
- พ.ศ.2543 ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
- พ.ศ.2546 ปัจจุบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ สาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการศึกษา
- พ.ศ.2541 ปัจจุบัน ประธานอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎ
- พ.ศ.2542 จัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และจัดทำหนังสือตำราเรียนภาษาจีน
- พ.ศ.2546 ประธานมูลนิธิร่มฉัตรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาและการศาสนา
- พ.ศ.2548 พัฒนาการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎสู่ระดับนานาชาติ
- พ.ศ.2549 จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษาและสนับสนุนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2554 จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
ด้านสังคม
- ประธานคณะทำงานสนับสนุนการวิจัยที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ศาสนธรรม
- กรรมการกิตติมศักดิ์โรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเพชรบุรี
- กรรมการกิตติมศักดิ์โรงเรียนนานาชาติ จังหวัดนครราชสีมา
- กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์กองทุนบริหารโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี
- กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์กองทุนบริหารโรงเรียนโครงการห้วยองคต อันเนื่องจากพระราชดำริ
- รองประธานกรรมการศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
- รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง


- พ.ศ.2553 โล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2553 โล่เกียรติคุณห้องเรียนขงจื่อดีเด่นประเทศไทย จากสำนักงานฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย
- พ.ศ.2554 รางวัลเหรียญทองคำผู้สร้างคุณูปการพิเศษ ณ กรุงปักกิ่ง จากสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น
- พ.ศ.2555 รางวัลห้องเรียนขงจื่อดีเด่น ณ กรุงปักกิ่ง จากสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น
- พ.ศ.2557 รางวัลห้องเรียนขงจื่อดีเด่น ณ กรุงปักกิ่ง จากสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น
- พ.ศ.2558 รางวัลบุคคลดีเด่นของสถาบันขงจื่อทั่วโลก จากสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น