กิจกรรมภาคปฏิบัติศึกษาดูงานและการทำวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ณ ประเทศมาเลเซีย โครงการภาคสนามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศมาเลเซีย และนำเสนอในรูปรายงานวิจัย รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)