วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวได้จัดกิจกกรรมค้นหาการท่องเที่ยวสีเขียวในด้านของผู้ประกอบการ (Green Tourism Busienss) ณ อุทยานแห่งชาติพังงา และ จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานและประสบการณ์จริงในเรื่องการจัดนำเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ รวมทั้งได้ทำวิจัยในประเด็นดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ