หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว ป.โท นำนักศึกษาดูงานและทำวิจัย ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้สู่การปฏิบัติ โดยนักศึกษาสามารถทำวิจัยและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 2)เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน และ 3) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ