ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตทั้ง 11 คน ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โดยทุกคนได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่ 1. นางสาวพรศิริ บินนาราวี 2. นางสาวสิริรัตน์ นาคแป้น 3. นางสาวพัชรินทร์ มหาสันติปิยะ 4. นางสาวสรัลธนัท อุตรักษ์ 5. นางสาวเจนจิรา บรรจงนึก 6. นางสาววิคิเนียร์ มายอร์ 7. นางสาวดวงกมล บุญทวีทรัพย์ 8. นางสาววริศรา บุญสมเกียรติ 9. นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล 10. นางสาววรรษพร ผิวดี 11. นางสาวพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม