เกี่ยวกับฝ่ายทะเบียนการศึกษา

 

 

ประวัติ

        ฝ่ายทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานเล็กๆ เป็นเพียงแผนกทะเบียนเท่านั้น และเมื่อมหาวิทยาลัยเจริญเติบโตขึ้น แผนกทะเบียนได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ทะเบียน  และเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายทะเบียนการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างการบริหารงานภายในฝ่ายฯ ได้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 แผนก ประกอบด้วย

1. แผนกธุรการ

2. แผนกระเบียนประวัติ

3. แผนกระเบียนการศึกษา

4. แผนกสนับสนุนและจัดการสารสนเทศทางการศึกษา

5. แผนกบริการนักศึกษา

สโลแกนการทำงาน

       "คิดทันสมัย มีใจบริการ ใช้ธรรมาภิบาลเป็นแนวปฏิบัติ"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
2. เพื่อรวบรวมและรักษา ข้อมูล ประวัติ และผลการศึกษาของนักศึกษา
3. เพื่อออกหลักฐาน และเอกสารทางการศึกษาให้นักศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

       เป็นศูนย์กลางสารสนเทศทางด้านทะเบียนการศึกษา เป็นเลิศด้วยมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพการใช้งาน

พันธกิจ (Mission)

  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านทะเบียนการศึกษาแบบครบวงจร ด้วยช่องทางการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานการบริการที่ดี

  2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการดำเนินงาน ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง

  3. กำกับ ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

  4. รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการวางแผน และการบริหารงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

  5. ดำเนินงานโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล

 

 

สถิติเข้าชม Website

visitor counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)