นักวิจัย : ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ และ ผศ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ และ เพียรใจ โพธิ์ถาวร
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : Asst. Prof. Watcharapong Tantawat, Aumnad Phdungsilp, Ph.D., Tekn. Dr. และ Asst. Prof. Suparatchai Vorarat, Ph.D.
สังกัด : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง
สังกัด : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย (ทีม B) สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์