นักวิจัย : ดร.ภูริ ชุณห์ขจร
สังกัด : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์ และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อภิรัช ประชาสุภาพ, ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล, ปรียากมล มีอยู่เต็ม และ มณีกัญญา นากามัทสึ
สังกัด : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.นิสรา ใจซื่อ
สังกัด : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Understanding Service Outcomes In The Spa Industry

นักวิจัย : Asst. Prof. Piyavit Thipbharos, Ph.D. and and Assoc. Prof. Aswin Sangpikul, Ph.D.
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์