นักวิจัย : ดร.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ ผศ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์
สังกัด : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักวิจัย : ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์ และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์ พท.ป.ชวภณ พุ่มพงษ์ และคณะ
สังกัด : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ดร.ณพล ม่วงงาม และ ผศ.ณธกร อุไรรัตน์
สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : ผศ.ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล และ รศ. ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์