นักวิจัย : อาจารย์วงศา เหล่าวรวิทย์ และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์อนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว และ รศ. ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์ศิริพร อำไพลาภสุข และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล และ รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์