กำหนดการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
Deadline for Submission Abstract and/or Full Paper May 30, 2022
Notification of Acceptance June 10, 2022
Registration June 10 - 20, 2022
Final Submission Full Paper July 15, 2022
Conference Dates August 18-20, 2022

 

รูปแบบการจัดบทความ

รายละเอียด Download
Download Fonts Download
Template บทความ Download
รูปแบบการจัดทำบทความและการเขียนอ้างอิง Download
การเขียนอ้างอิง Download