การลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 18 หรือ วันที่ 20 สิงหาคม 2565)

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่บัญชี 6472001114 (เท่านั้น) กรุณาระบุชื่อในการออกใบเสร็จ และวันที่โอนเงินเข้าประชุม ส่ง ใบ pay-in มาพร้อมใบสมัครนี้ website http://www.dpu.ac.th/conference-wellness/follow ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น