หัวข้อที่เปิดรับ

 

ขั้นตอนการดำเนินการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม

การส่งบทคัดย่อ Abstract Submission

 1. เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565
 2. บทคัดย่อ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คำ จัดพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ลำดับในการเขียนบทคัดย่อ
  1. ชื่อเรื่อง(Title)
  2. ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้ท้ายนามสกุลของผู้นั้น)
  3. สถาบันการศึกษา/สถานที่ทำงาน (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้หน้าชื่อของหน่วยงานนั้น)
  4. เนื้อความบทคัดย่อ ประกอบด้วย ความเป็นมาและเหตุผล (Background), วิธีการ (Methods), ผลการดำเนินการ (Results), และสรุป (Conclusions)
  5. กำหนดให้ระบุ Key Words ของเนื้อหาบทคัดย่อ ไม่ต่ำกว่า 3 คำ และไม่เกิน 10 คำ
 4. การส่งบทคัดย่อ/บทความ

 

การส่งบทความฉบับเต็ม Full Paper Submission

 1. เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565
 2. บทความฉบับเต็ม ความยาวประมาณ 10 – 12 หน้ากระดาษ A 4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ส่งบทความฉบับเต็มเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ในรูปแบบไฟล์ที่เป็น Microsoft Word ทั้งนี้บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
 3. ลำดับในการเขียนบทความฉบับเต็ม
  1. ชื่อเรื่อง (Title)
   • ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 18 point กำหนดกลางหน้ากระดาษตัวหนา
   • ควรให้มีความกระชับให้มากที่สุด
  2. ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้ท้ายนามสกุลของผู้นั้น)
   • ชื่อ-ที่อยู่และประวัติผู้เขียนภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point
   • ประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน e-mail
   • ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้นำชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น
  3. บทคัดย่อ (Abstract) ประกอบด้วย ความเป็นมาและเหตุผล (Background), วิธีการ (Methods), ผลการดำเนินการ (Results), และสรุป (Conclusions)
  4. กำหนดให้ระบุ Key Words ของเนื้อหาบทคัดย่อ ไม่ต่ำกว่า 3 คำ และไม่เกิน 10 คำ
  5. บทความ (Body) ประกอบด้วย
   • บทนำ
   • วัตถุประสงค์การวิจัย
   • อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงานวิจัย
   • สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
   • ข้อเสนอแนะ
   • เอกสารอ้างอิง ( ใช้รูปแบบ APA Style และผ่านการตรวจข้อผิดพลาดในข้อความ และจากการพิมพ์ )
 4. ส่งบทความฉบับเต็ม
 5. ขอบข่ายการนำเสนอบทความฉบับเต็ม การนำเสนอบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่เคยตีพิมพ์หรือได้รับการเผยแพร่มาก่อน
  หมายเหตุ: ข้อควรพึงระวังของนักวิจัย คือ จรรยาบรรณของนักวิจัย นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยหากพบว่า ผลงานที่ได้มาซึ่งการผิดจรรยาบรรณการวิจัย ผลงานนั้นจะถูกถอดถอนออกจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยจะแจ้งผู้วิจัยและต้นสังกัดผู้วิจัยทราบทันที ทั้งนี้บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอบทความได้แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมวิชาการแบบเอกสารในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Handy Drive) ให้กับเจ้าของบทความในวันประชุมวิชาการ

 

การประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม

จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หากท่านยังไม่ได้รับการตอบกลับภายในวันเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อคณะกรรมการทาง [email protected]
หมายเหตุ* บทความที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในคุณภาพระดับดีมากและระดับดี จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท และ ระดับดี (เกรด B) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท