คำถามเกี่ยวกับ - จบการศึกษา

  • (1) กำหนดการ ขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้ารับปริญญามีอะไรบ้าง?

           คำตอบ

  • (2) อยากทราบขั้นตอนสำเร็จการศึกษา?

           คำตอบ

  • (3) ทำไมรายงานตัวบัณฑิตในระบบ SLCM ไม่ได้?

           คำตอบนศ.จะต้องมีรายชื่อปรากฎอยู่ในประกาศผู้สำเร็จการศึกษา (ในเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนการศึกษา) เสียก่อน ถึงจะรายงานตัวบัณฑิตในระบบ SLCM ได้ค่ะ

  • (4) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เท่าไรถึงจะสำเร็จการศึกษาได้?

           คำตอบระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า 1.99 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

  • (5) เรียนจบหลักสูตรแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง?

           คำตอบเมื่อเกรดเทอมสุดท้ายออกครบแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการจบหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้อง ท.09(กด Download คำร้อง ด้านล่าง) เพื่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับรอสภาอนุมัติ ทางฝ่ายทะเบียนการศึกษาจะดำเนินการทำกระบวนการทำจบในระบบ และรอประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป

  • (6) ยื่นเรื่องจบหลักสูตรแล้วต้องทำอะไรบ้าง?

           คำตอบรอประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาออกก่อน (รายละเอียดเรียกดูจากปุ่มด้านล่าง) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน(หลังจากเกรดออกครบ) เมื่อมีรายชื่อของท่านอยู่ในประกาศฯแล้ว ท่านสามารถขอวุฒิการศึกษาฉบับจริง(ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) และสามารถขอเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร(รายงานตัวบัณฑิต) ได้

  • (7) คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม มีอะไรบ้าง?

           คำตอบ1). เรียนหลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่หลักสูตรเทียบโอน 2). ไม่มีหน่วยกิตที่โอนมาจากสถาบันอื่น 3). เรียนครบตามหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี (Summer ก็ยังได้) และไม่เคยมี F , U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ 4). มี GPA.สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

  • (8) ต้องมีผลการเรียนเท่าไร ถึงจะได้เกียรตินิยม อันดับ 1 และ อันดับ 2 ?

           คำตอบเกียรตินิยมอันดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 4.00 -3.50 และ อันดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.49 - 3.25

  • (9) หลักเกณฑ์การปัจฉิมนิเทศ มีอะไรบ้าง?

           คำตอบ

  • (10) ถ้าไม่ได้เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถขอรับแต่ใบปริญญาบัตรได้หรือไม่?

           คำตอบขอรับแต่ใบปริญญาบัตรได้คะ แต่จะขอได้ต่อเมื่อ พิธีประสาทปริญญาบัตรเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การขอใบปริญญาบัตรนั้นจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร สามารถเรียกดูรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่างนี้

 

 

 

 

สถิติเข้าชม Website

visitor counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)