• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Dhurakij Pundit University " NEW BUSINESS DNA " มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพราะทุกอาชีพมีธุรกิจซ่อนอยู่


" DPU NEW BUSINESS DNA "

ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สอนให้นักศึกษาเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียน DPU และเสริมความรู้ด้านธุรกิจให้นักศึกษาทุกคนสามารถประกอบอาชีพที่ 2 ได้ เพื่อสร้างความพร้อมที่จะออกไปสู่โลกแห่งค วามเป็นจริงของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และก้าวทันไปพร้อมกับโลก

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรที่เปิดรับระดับปริญญาตรี ได้แก่... เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติด้านการศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า... เพิ่มเติม

การสมัคร/การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน... เพิ่มเติม

Porto

หลักสูตรปริญญาตรี 2560

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... เพิ่มเติม

วันปฐมนิเทศ/วันเปิดภาคการศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด มธบ. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่... เพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร... เพิ่มเติม