เปิดรับสมัครแล้ว.... โครงการประกวดนพรัตน์ทองคำครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครแล้ว.... โครงการประกวดนพรัตน์ทองคำครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10  โทร. 02-954 - 7300 ต่อ 694   ดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สำนักกิจการนักศึกษา (https://www.dpu.ac.th/sao/news/666/)

ผู้ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยนะ มาสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะ

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  36   ประจำปีการศึกษา  2564

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด         

    1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 1/2563

    1.2  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)

หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2562

    1.3 มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B

หรือผ่านทดสอบภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ DPU-TEP  ได้ระดับ level 2 

    1.4 มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชา BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล / วิชา BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง/

วิชา EO100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B

     1.5  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

 2.  ขั้นตอนการสมัคร

      2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

                   2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง

                   2.1.2 คณะวิชา/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด

** ทั้งสองกรณีสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากwebsite สำนักกิจการนักศึกษา (http;//www.dpu.ac.th/sao) หรือ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา **

     2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10  ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2565

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

        1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป

        2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563  จำนวน 1  ชุด

        3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  1  ชุด

       4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่  18  มีนาคม 2565)

 

 

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ

 

 • การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ                                 27 ธันวาคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์(ติดประกาศลง website และแจ้งคณะ)    25 กุมภาพันธ์  2565
 • พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวด                                        12 มีนาคม  2565

• อบรมและประเมินทักษะ 6 ด้าน

• อบรมการนำเสนอผลงาน                                     

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ

 • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน                                                            18 มีนาคม 2565
 • กิจกรรมค่ายนพรัตน์                                                             26-27 มีนาคม 2565  และ 2-3 เมษายน 2565
 • อบรม Module ที่ 1 (ช่วงเย็น) ณ DPUx                                    เมษายน 2565
 • เรียน e-learning: Module ที่ 3 ณ DPUx                                  เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสัจจา 1                        22 เมษายน  2565
 • พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2564                      6 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

 • วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด
 • การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ
 • พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2564

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น

             จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

             ต่าง ๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

****ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ****

 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น

                   จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

                   ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9547300 ต่อ 694  คุณรัชนี ***

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 36   ปีการศึกษา 2564

- ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 36   ปีการศึกษา 2564

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200