การบริการ

บริการของสถาบันฯ

 1. บริการด้านการจัดหลักสูตรและสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป (PUBLIC OFFERING SERVICE)
  • หลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
   • การอบรม 12 ชั่วโมงของผู้ทำบัญชี
   • การอบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
   • การอบรมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • หลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาทักษะของนักวิชาชีพบัญชี
   • โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software Package)
   • โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software)
   • โมบายแอคเคาท์ติ้งแอพพลิเคชั่น (Mobile Accounting Application)
   • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย Power BI (Power BI for Data Analytics)
   • ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี (English for Accounting)
  • หลักสูตรการอบรมด้านกฎหมายและการวางแผนภาษีอากร
  • หลักสูตรการอบรมด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  • หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
  • หลักสูตรการอบรมด้านการบัญชีบริหาร
  • หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กร
  • หลักสูตรการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
   • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
   • การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
   • การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL
 2. บริการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ (IN-HOUSE TRAINING SERVICE)
 3. บริการด้านการวางระบบและพัฒนาระบบบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการ (ACCOUNTING SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT SERVICE)
 4. บริการให้คำปรึกษา (CONSULTATION SERVICE)