บุคลากร

ดร.อรัญญา นาคหล่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

 1. ประวัติการศึกษา
  • Doctor of Philosophy in Accountancy, Chulalongkorn University
  • Master of Accountancy (Managerial Accounting), Chulalongkorn University
  • Bachelor of Accounting, Dhurakij Pundit University
 2. ประกาศนียบัตร
  • Certificate of Digital Accountant
  • TFAC COSO 2017 Enterprise Risk Management Program
  • Certificate in mySAP ERP Financial
  • Certificate in mySAP ERP Controlling
  • Certificate in ELICOS Curtin University of Technology, Australia
  • Certificate in ELICOS University of Canberra, Australia
 3. ประสบการณ์การทำงาน
  • (2545 – ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • (2564 – ปัจจุบัน) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
  • (2564 – ปัจจุบัน) คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting Software สำหรับธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • (2564 – ปัจจุบัน) คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • (2564 – ปัจจุบัน) อุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
  • (2557 – ปัจจุบัน) ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี บริษัท เอ.เอ็ม.บิส จำกัด
  • (2557) ผู้ตรวจสอบภายในและนักวิเคราะห์ระบบบัญชี บริษัท มหทุนลีสซิ่ง จำกัด และ บริษัท เจ.บี เทรดดิ้ง จำกัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  • (2555) Gungahlin Thai Kitchen Manager, Canberra, Australia
  • (2553) เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 4. อีเมล
 5. หมายเลขติดต่อภายใน
  • 307