Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

 • การศึกษา
  • Ph.D. (Communication Arts)
  • นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
  • ศศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)
 • ประสบการณ์วิชาชีพ
  • รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์
  • อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
  • อดีตนายกสมาคมนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • ความเชี่ยวชาญและความสนใจทางวิชาการ
  • การประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารแบรนด์
  • การสื่อสารสื่อใหม่