Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ศิษย์ปัจจุบัน

รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน และหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

นักศึกษารุ่น 8  ปีการศึกษา 2556

 • อาจารย์ศศิกานต์  สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง การบูรณาการการสื่อสารพื้นบ้านกับสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมผ้าย้อมคราม

 • อาจารย์พรพนิต ภ่วงภิญโญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่อง การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบทวิจารณ์โรงแรมออนไลน์ ความไว้วางใจ และความตั้งใจจองโรงแรมของนักท่องเที่ยว

 • คุณนวภัทร์ ธรรมชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การศึกษาการใช้สื่อเพื่อสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยในสังคม 4.0

 

นักศึกษารุ่น 9 ปีการศึกษา 2557

 • รองศาสตราจารย์เยาวนาค พันธุ์เพ็ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

          เรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารทางอินสตาแกรมของคนในยุคดิจิทัล

 • อาจารย์ภานนท์ คุ้มสุภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง การสื่อสารกับการเคลื่อนไหวทางสังคม: การเล่าเรื่องกับเครือข่ายพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ของกิจการเพื่อสังคม

กาแฟ อาข่า อ่ามา

 • อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วมของจังหวัดเพชรบุรี

 • คุณนิพนธ  ตั้งแสงประทีป สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี

เรื่อง พลวัตของสื่อทางเลือกในยุคดิจิทัลกับการสะท้อนภาพความจริงที่หลากหลายในสังคมชายแดนใต้

 • คุณพรรณี  อมรวิพุทธพนิช บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรื่อง จริยธรรมสำหรับสื่อภาคประชาชนและนักข่าวพลเมืองยุคสื่อสังคมออนไลน์

 • อาจารย์สุภวุฒิ  ภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ การสร้างพื้นที่ และเครือข่ายชุมชนตราสินค้าของผู้ขับขี่บิ๊กไบค์

 • อาจารย์นีรนุช กมลยะบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การสื่อสารความหมายเชิงพิธีกรรมผ่านเพลงโคราช

 • อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรื่อง การสื่อสารดิจิทัลกับการธำรงรักษาวัฒนธรรมหมอลำเรื่องต่อกลอน

 • อาจารย์ธีร์ คันโททอง มหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่อง ปฏิสัมพันธ์การต่อรองของกลุ่มแฟนบอลกับสโมสรฟุตบอล และบทบาทของสื่อยุคดิจิทัลในการต่อรองที่มีต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมประชานิยมในแบบสร้างสรรค์

 • คุณสุพัตรา ท้าวพิณ 

          เรื่อง แบบจำลองเชิงสาเหตุอิทธิพลของความน่าเชื่อถือของ Online Influencer ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อ

          กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

 

นักศึกษารุ่น 10 ปีการศึกษา 2558

 • รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

          เรื่อง อุดมการณ์และรูปแบบการต่อรองของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 

          เรื่อง 

 • คุณวิสุทธิ์ ขันศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจดีแอลโลจิสติกส์ จำกัด

เรื่อง การสื่อสารภายในบุคคลและการตระหนักรู้ในปัจจัยแห่งความสุข

 • คุณจิตตินันท์ ตั้งประเสริฐ กรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อกับการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ในยุคประเทศไทย 4.0

 • คุณสราวุฒิ ทองศรีคำ

เรื่อง รูปแบบและสุนทรียะในการรับชมภาพยนตร์ผ่านสื่อดิจิทัล

 • คุณเพ็ญนภา วัยเวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่อง ผู้หญิงกับกระบวนการประกอบสร้างความหมาย คำว่า "โยคะ" ผ่านการสื่อสารสุขภาพ

 • อาจารย์สราลี พุ่มกุมาร มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง สื่อใหม่ในวัฒนธรรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการของแฟนบอลผู้สูงอายุ สโมสรชลบุรี เอฟซี กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นหลักชัยของสังคม

 • อาจารย์ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต มหาวิทยาลัยพายัพ

เรื่อง  สองทศวรรษพัฒนาการ การปรับตัว ขนบภาพยนตร์ และอุดมการณ์ในตระกูลภาพยนตร์วัยรุ่นไทยร่วมสมัย

 

นักศึกษารุ่น 11 ปีการศึกษา 2559

 • คุณมนตรี จุ้ยม่วงศรี  สำนักข่าวอิศรา

เรื่อง กระบวนทัศน์ข่าวเชิงสืบสวนไทยในยุควารสารศาสตร์ดิจิทัล

 • อาจารย์โอฬาร รื่นชื่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้พิการทางการได้ยินกับการรับสารผ่านแอปพลิเคชั่นแปลงเสียงเป็นภาษามือไทย ในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

 • อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนช้างสุรินทร์ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ช้างไทย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรื่อง รูปแบบการสื่อสารแบรนด์เชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี

 • อาจารย์ภัทริยา ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง สัมพันธบทและการสื่อความหมายทศกัณฐ์ ในวัฒนธรรมประชานิยมยุคดิจิทัล

 • อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การสื่อสารออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมจิตอาสาในท้องถิ่น

 

นักศึกษารุ่น 12 ปีการศึกษา 2560

 • ร้อยตำรวจเอกนิธินนท์ ภัทร์หิรัญชัย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล  ธนาคารกรุงไทย
 • คุณธีระพล ศิริทัพ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • คุณกฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการอิสระ

 

นักศึกษารุ่น 13 ปีการศึกษา 2561

 • คุณสหพร ยี่ตันสี  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณบุญญิสา แก้วประภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ ทู ยู จากัด
 • อาจารย์สมพงษ์ เส้งมณีย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์