Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ขั้นตอนการศึกษา

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination(Q.E.) ระดับดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก)

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฎิบัติ ในการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก)นิเทศศาสตร์

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์

  • เรียน Coursework 24 หน่วยกิต สอบผ่านครบถ้วนตามหลักสูตร
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ต่ำกว่า 3.00) และแต่ละรายวิชาบังคับในหลักสูตรต้องได้เกรดอย่างต่ำB
  • สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination (Q.E.)
  • ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ภาษาอังกฤษ DPU-GET 60% หรือเทียบเท่า) เช่น TOEFL ที่ระดับ 500 (173 แบบคอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ที่ระดับ 5.5 ผลคะแนนไม่เกิน 2ปี) กรณีสอบ DPU-GET ไม่ผ่านเกณฑ์ 65% สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่กำหนดและเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย (เช่น LA 601 English for Graduate เป็นต้น) โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ในรายวิชานั้นๆ
  • สอบผ่านการการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติและลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ผ่านครบ 36 หน่วยกิต
  • ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ให้สำนักงานบัณฑิตศึกษาและผลงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการเผยแพร่หรือตอบรับจะดำเนินการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ที่มีระบบกรรมการภายนอกมาร่วมพิจารณากลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับของหลักสูตรหรือในศาสตร์นิเทศศาสตร์ด้วย
  • กรณีที่มีการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์หลังจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบแล้ว นักศึกษาจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในระยะ 1 เดือน