การประชุมวิชาการระดับชาติ

H.E.A.T. ANTI-AGING CONGRESS 2022 and National Conference on
Wellness Management: Tourism, Technology, and Community

August 18 - 20, 2022
At The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailandกำหนดการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) และ/หรือ บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม ที่ได้รับการคัดเลือกและที่ได้รับรางวัล วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้นำเสนอลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน คณะกรรมการแจ้งประเด็นที่ควรแก้ไข วันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565
ผู้นำเสนอปรับปรุงบทความตามประเด็นที่ต้องแก้ไข และส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่แก้ไขแล้ว วันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 15 กรกฏาคม 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมวิชาการ (proceeding) ทางออนไลน์ วันที่ 25 กรกฏาคม 2565
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน พร้อมรับ certificate of participation และ proceeding วันที่ 18-20 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ* บทความที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในคุณภาพระดับดีมากและระดับดี จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ ระดับดีมาก (เกรด A) ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท และ ระดับดี (เกรด B) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท


 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพของคนในประเทศและของโลก ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย ล้วนอาศัยการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์มากขึ้น การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน รวมไปถึงการให้ข้อมูลผลการตรวจ การวิเคราะห์ต่างๆของผู้ป่วยหรือของบุคคลไปยังแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตาม รักษาหรือการคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ Health Education & Academics Thailand (HEAT Antiaging) เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และชมรมโภชนวิทยามหิดล ได้เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่นๆที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ดีและเพื่อให้การเผยแพร่ ความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และศาสตร์การสร้างนโยบาย การบริหารและการจัดการ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้าน Health and Wellness
 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้าน Health and Wellness
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ
 4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านวิจัย และนวัตกรรม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างหลากหลาย

วัน เวลา ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 – 17.30 น.

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

แพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาต่างที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อที่เปิดรับ

 • Hotel and Tourism
 • Science and Technology
 • Community and Social Enterprise
 • Fine Art and Culture
 • Anti-aging
 • Spa and Health Care
 • Nutrition and Supplementation
 • Hospital and Medical Care
 • Complementary and Alternative Medicine
 • Thai Traditional and Herbal Medicine

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย
 2. เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ
 3. คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันและที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผลงานนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
 4. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก