ทุน ความสามารถพิเศษทางดนตรี

เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี  ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้
 
วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. กรอกเอกสารใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่ศูนย์รับสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ -  31 พฤษภาคม 2561
 2. ส่ง Portfolio แนะนำตัวเอง
 3. สำเนาผลการศึกษา
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน
        คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
 
เงื่อนไข และข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน
 1. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ไม่ต่ำกว่า 80% ต่อปี
 2. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกโครงการที่ร้องขอ
 3. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 โครงการ / ปีการศึกษา
 4. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี ระดับปริญญาตรี ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปี หน่อยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต
 5. ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548
สนใจสมัครได้ที่
สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
www.dpu.ac.th/sao/
โทร. 02-954-7300 ต่อ 694   หรือ 085-2523757  อ.อธิพัชร ดาดี
 
สมัครเรียนเรียนต่อ

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200