สิ้นสุดการรอคอย... การประกาศผลทุนการศึกษาของสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สิ้นสุดการรอคอย....การประกาศผลทุนการศึกษาของสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

      ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  ไปแล้วนั้น  

     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  เรียบร้อยแล้ว  มีรายชื่อตามประกาศ  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนะคะ

     ** นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบการรับทุนของมหาวิทยาลัย **

>> การให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป (รับทุนต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รับทุนต่อเนื่อง) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป (รับทุนต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ (รับทุนต่อเนื่อง) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาด้านความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

>> การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200