การรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

การรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562

ที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากฝ่ายทะเบียนและวัดผลเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบ SAP เพื่อรายงานตัวบัณฑิต

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  -  30  พฤศจิกายน 2563  

เข้าระบบ SAP เพื่อรายงานตัวบัณฑิต  https://reg.dpu.ac.th/register/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dpu.ac.th/sao/graduation.html

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200