งานคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

/

งานคุณภาพการศึกษา
Division of Educational Quality
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

  • ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงระหว่างระบบของหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และหน่วยงานรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการใช้เครื่องมือคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

QuickLinks

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online System

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

CHECO

พัฒนาคุณภาพของงาน ให้บริการประทับใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์