เอกสารขอกู้ ต่อปี61 (กยศ. / กรอ. )

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารของนักศึกษาปัจจุบัน ผู้กู้ (กยศ. หรือ กรอ.) ต่อเนื่อง

ที่ต้องนำมาส่ง ได้แก่ 

1. เอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้ สำเนาเอกสารทุกใบ รับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม !! รับรองแทนกัน

   1.1  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ของผู้ขอกู้  1  รูป

   1.2  แบบยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2561  ใน www.studentloan.or.th                  https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html 

   1.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรไม่หมดอายุ)

   1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน

   1.5  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (กรณี ชื่อ / นามสกุลไม่ตรงกับระบบ E-studentloan)

   1.6  ใบแสดงผลการเรียน / โครงสร้างหลักสูตร (ครบทุกภาคเรียนที่ลงเรียน)

   1.7  ข้อมูลการโอนเงิน   ตรวจสอบยอดหนี้ จาก www.studentloan.or.th   https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2/4/44   (คู่มือ http://www.dpu.ac.th/fund/upload/content/files/e-s%20102.pdf)

   1.8  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

   1.9  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ไม่น้อยกว่า 36 ชม.ต่อปี)

   1.10 แบบแจ้งความจำนงลงรายวิชา (หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส./ขอกู้เกินหลักสูตร)

 

2. เอกสารของ บิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง สำเนาเอกสารทุกใบ รับรองด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้าม!! รับรองแทนกัน

   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรไม่หมดอายุ)

        หรือ สำเนาใบสุทธิพระ (กรณี บวชเป็นพระ)

        หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณี ไม่สามารถทำงานได้เพราะพิการ)

   2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

   2.3 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ทำงานมีเงินเดือนประจำ เช่น    

        รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวมีรายได้เป็นรายเดือน ฯลฯ)

   2.4 สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบหย่า (ชื่อ-สกุล ไม่ตรงในใบหย่าแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย)

   2.5 รูปถ่าย + แผนผังที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 

3. เอกสารสำคัญอื่นๆ

   3.1 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้  ( กยศ.102 หรือ กรอ. 102 )

   3.2 หนังสือรับรองสถานภาพ (กรณี บิดา มารดา แยกทางกัน โดยมิได้ จดทะเบียนหย่า)

   3.3 หนังสือรับรอง การไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำ (เฉพาะผู้กู้ที่เรียนภาคพิเศษ)

   3.4 สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับรอง (สำเนาบัตรไม่หมดอายุ)

   3.5 หนังสือรับรองตำแหน่ง ของผู้รับรอง (เฉพาะกรณีบัตรข้าราชการหมดอายุ)

 

...................................

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ของผู้กู้ กยศ. ต่อเนื่อง นักศึกษาปัจจุบัน

เอกสารที่ต้องเตรียมมีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ ของบิดา มารดา ( หรือผู้ปกครอง ) และของผู้รับรองรายได้ ได้แก่
1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

2 เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

3 เอกสารของผู้รับรองรายได้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)