โครงการเยี่ยมบ้านปี 59

28 - 29 ม.ค. 60 เยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ กรอ.และ กยศ. กทม. ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี