DPU การันตีคุณภาพการศึกษา...ด้วยผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2561

         

       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 โดยผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 4.41 (จากคะแนนเต็ม 5) และมีผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยในระดับดี  ส่วนด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษา DPU ให้มีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณผู้ประเมินคุณภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu